Istniejące już firmy obecnie mogą wnioskować o dotacje z około dziesięciu programów finansowanych przez polski i unijny budżet. Jest to odpowiednio 25 i 75 % środków. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie za zakup maszyn i urządzeń. Dotyczy to również wyjazdów na krajowe lub zagraniczne targi, przygotowania strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, wprowadzenia go na giełdę, pozyskania inwestora strategicznego, połączenia firm oraz wprowadzenia nowych technologii.

Jak uzyskać dotacje?

Szczegółowe warunki uzyskania środków unijnych znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszelkie zasady opisane są w wytycznych. Znajdziemy tam między innymi formularze wniosków, które należy dostarczyć do regionalnej instytucji finansującej. O dofinansowanie można ubiegać się w ramach: innowacji i technologii dla rozwoju przedsiębiorstw, przygotowania do działania na rynku europejskim, rozwoju firmy, dotacji na konsolidację, dotacji na pozyskanie finansowania, dotacji na wspólna ofertę, rozwoju e-biznesu, rozwoju przedsiębiorstw eksportowych oraz dotacji na uzyskanie certyfikatu.

Aby uzyskać takie dofinansowanie należy jednak pamiętać o bardzo uważnym czytaniu i wypełnianiu wniosków. Brak jednego podpisu lub nieprawidłowo wypełniona tabelka, a także nie dostosowanie się do określonych wskazówek automatycznie oznaczają odrzucenie go ze względów formalnych.

O unijne wsparcie mogą starać się również osoby podejmujące we własnym imieniu działalność gospodarczą. Każdy kto zakłada firmę jednoosobową może ubiegać się o dotacje w wysokości 100.000 złotych. Warto zrobić to za pośrednictwem tej strony: www.inicjatywaeuro.pl. Od takich przedsiębiorców wymaga się jedynie uproszczonego opisu planowanej inwestycji. Nie jest więc konieczne przygotowywanie szczegółowego i często bardzo skomplikowanego biznesplanu. Należy jednak pamiętać, iż takie dofinansowanie jest jedynie refundacją już poniesionych kosztów, które dany przedsiębiorca już poniósł po złożeniu wniosku o dotację.

Waluta Euro

Lista instytucji do jakich należy się udać , starając się o dotacje unijną powinna znajdować się na stronie każdego z urzędów marszałkowskich. Należy więc wybrać najbliższa z nich lub taką, która zgłasza zapotrzebowanie na określonego rodzaju beneficjentów ostatecznych. Po złożeniu wniosku pozostaje już tylko oczekiwać na wynik procesu selekcyjnego. Dana instytucja realizująca projekt wybiera tylko te osoby, które spełniają wymagania określone na jej stronie internetowej. Osoba zakwalifikowana bierze najpierw udział w części szkoleniowej, składa biznesplan do oceny i czeka na wyniki jego rozpatrzenia.

Beneficjent ostateczny może ponieść koszty zakupu urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia swojej pierwszej działalności gospodarczej. Dotyczy to również kosztów dostosowania pomieszczeń, w których dana działalność będzie miała miejsce. Wszelkie zakupy realizowane są zgodnie z harmonogramem, który składany jest razem z wnioskiem o dofinansowanie na inwestycje.

Dotacje unijne na założenie firmy

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to wyjątkowa okazja dla mieszkańców wsi i małych miast. Można w ten sposób uzyskać fundusze na rozwój lub założenie własnej działalności. Typ dotacji jest przeznaczony dla ludzi którzy planują założyć firmę lub już to zrobili, niezwykle jest tu ważny status mikroprzedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorstwo to firma która zatrudnia na umowę o prace mniej niż 10 pracowników, dodatkowo obrót takiej firmy nie może przekroczyć 2 mln euro.

Pomoc ma formę zwrotu 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji i może wynieść od 100 000 PLN do 300 000 PLN, przy czym jedna firma może w ramach tego działania otrzymać maksymalnie do 300 000 PLN

Warto wiedzieć iż w zależności od ilości miejsc pracy które zamierzamy stworzyć będzie przyznawana kwota dotacyjna. Jeżeli przewidujesz stworzenie 1-2 miejsc pracy masz szansę uzyskać do 100 00zł, nawet 200 000 zł możesz uzyskać tworząc od 2do 5 miejsc pracy. Jeśli zaś potrzebujesz wyższej kwoty musisz stworzyć powyżej 5 miejsc pracy, wtedy możesz otrzymać nawet 300 00 zł. Oczywiście mają to być pełne etaty średnioroczne. Inną równie ciekawa opcją są dotacje dla rolników i renty strukturalne

Aby uzyskać pomoc operacja musi być uzasadniona pod względem ekonomicznym oraz powinna spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, siedziba firmy oraz miejsce zamieszkania powinny znajdować się na terenie miejscowości należącej do wiejskiej gminy do 5 tys mieszkańców

Miejsce zamieszkania ważne jest tylko w przypadku osób fizycznych, czyli w chwili gdy chcemy założyć lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. W przypadku osób prawnych miejsce zamieszkania nie jest istotne, znaczenie ma jedynie siedziba firmy i miejsce przeprowadzenia inwestycji.