Międzynarodowa norma ISO 22000 określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w celu zapewnienia jakości żywności w całym łańcuchu żywnościowym.

Bezpieczeństwo żywności odnosi się do istnienia zagrożeń związanych z żywnością w momencie jej spożycia (spożywania przez konsumentów). Ponieważ wprowadzenie zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności może nastąpić w każdym punkcie łańcucha żywnościowego, niezbędna jest odpowiednia kontrola w całym łańcuchu żywnościowym. W ten sposób bezpieczeństwo żywności jest zapewnione dzięki połączonym wysiłkom wszystkich stron uczestniczących w łańcuchu żywnościowym.

Wśród przedsiębiorstw należących do łańcucha żywnościowego znajdują się producenci pasz zwierzęcych i producenci surowców, producenci żywności, przewoźnicy i podmioty zajmujące się magazynowaniem oraz podwykonawcy, a także punkty sprzedaży detalicznej i punkty gastronomiczne (wraz z powiązanymi organizacjami, takimi jak producenci sprzętu, opakowań, środków czyszczących, dodatków i składników). Uwzględniono również dostawców usług.

Komunikacja w całym łańcuchu żywnościowym ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że wszystkie zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności są zidentyfikowane i odpowiednio kontrolowane w każdym punkcie łańcucha żywnościowego. Wiąże się to z komunikacją między organizacjami, zarówno w górę, jak i w dół łańcucha pokarmowego. Komunikacja z klientami i dostawcami na temat zidentyfikowanych zagrożeń i środków kontroli pomoże wyjaśnić wymagania klientów i dostawców.

Jakie są etapy wdrożenia normy ISO 22000?

Firma powinna znaleźć akredytowaną jednostkę certyfikującą, która będzie odpowiedzialna za ocenę zgodności z wymaganiami normy i wskaże certyfikację.

W celu uzyskania wstępnej certyfikacji firma jest poddawana audytowi w dwóch etapach. Audyt etapu pierwszego weryfikuje więc, czy system został zaplanowany i opracowany zgodnie z wymaganiami normy. Następnie audyt etapu drugiego potwierdza wykonanie planowania ocenionego w etapie pierwszym. Audyt ten odbywa się więc w zakładzie w celu potwierdzenia wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Po pomyślnym przejściu dwóch wstępnych audytów, firma otrzymuje certyfikat, który jest ważny przez 3 lata, z corocznymi lub półrocznymi audytami uzupełniającymi.

ISO 22000 i korzyści z niej wynikające

W obliczu tak wielu skandali ujawnionych w mediach, związanych z jakością żywności, społeczeństwo staje się coraz bardziej wymagające w kwestii pochodzenia i wytwarzania produktów.  W tym sensie posiadanie korzyści płynących z certyfikacji ISO 22000, normy skoncentrowanej na systemie bezpieczeństwa żywności, ma fundamentalne znaczenie.

Podstawowe korzyści płynące z wdrożenia normy ISO2200 to:

  • Uznanie międzynarodowe;
  • Większe zaufanie dostawców do kontroli ryzyka;
  • Wprowadzenie przejrzystości w systemie zarządzania firmą;
  • Bezpieczeństwo konsumentów;
  • Zwiększenie jakości produktów;
  • Optymalizacja zasobów i procesów.

Nowelizacja ISO 22000

Wszystkie normy ISO są regularnie przeglądane, aby zapewnić ich aktualność. I zawsze w zgodzie z częstymi zmianami w globalnych scenariuszach. W sektorze produktów spożywczych zmiany te mogą być jeszcze bardziej znaczące. Tak jest, jeśli weźmiemy pod uwagę wielorakie zagrożenia, na jakie narażone są produkty w całym łańcuchu produkcyjnym.

Ostatnia nowelizacja ISO 22000 z 2018 roku wprowadziła nowe elementy. Można je również zaobserwować w innych systemach zarządzania, takich jak ISO 9001 i 14001. Celem nowej rewizji było dostosowanie wymagań do potrzeb firmy w sektorze spożywczym. Chodzi chociażby o kontekst firmy, o jej klientów, zarząd, ryzyko i zarządzanie zmianą.

Szkolenie ISO 22000

Najskuteczniejsze systemy bezpieczeństwa żywności są ustanawiane, wdrażane i aktualizowane w ramach zorganizowanego systemu zarządzania i są osadzone w ogólnych działaniach kierowniczych przedsiębiorstwa. Zapewnia to maksymalne korzyści dla firmy i jej klientów

Kurs, jakim jest szkolenie w ramach ISO 22000, ukierunkowany został na zrozumienie i spełnienie wymagań normy ISO 22000:2018. Identyfikuje luki i wdraża niezbędne usprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS), aby zapewnić uznawane na całym świecie najlepsze praktyki w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności dla firmy.

Przyjęcie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) to szansa dla każdego przedsiębiorstwa z branży żywnościowej na poprawę wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności (FS), a także droga do usprawnienia zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem żywności. Audyt wewnętrzny jest kluczowym elementem skutecznego systemu FSMS. Biorąc udział w szkoleniach ISO kursanci odnoszą korzyści poprzez nabywanie i rozwijanie umiejętności w celu poprawy skuteczności FSMS w swojej firmie.