Kwestie ochrony środowiska stały się w ostatnich latach jednym z najważniejszych tematów społecznych i politycznych, obejmując swoim zasięgiem nie tylko kwestie indywidualnego wkładu człowieka w środowisko, ale przede wszystkim wpływu przemysłu na pogarszające się właściwości powietrza, wody i gleby na Ziemi. Z tego też powodu organizacje na całym świecie starają się wprowadzać coraz to bardziej wymagające standardy dla przedsiębiorstw, pokazując im lepsze metody funkcjonowania w zgodzie ze środowiskiem. Budowane na ich podstawie systemy zarządzania środowiskowego to dziś nie tylko logiczne, ale i rozsądne biznesowo posunięcie, które doceniane jest przez każdą branżę i rynek.

Norma ISO 14001 – zrównoważone zarządzanie środowiskiem

ISO 14001 zostało wprowadzone do obiegu przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną już w 1996 roku, dając przedsiębiorcom pierwszy zestaw dobrych praktyk zarządzania środowiskowego. Podstawowym założeniem i jednocześnie największą zaletą normy ISO 14001 jest oczywiście jej uniwersalny charakter, dzięki któremu założenia normy i opracowany na ich podstawie system zarządzania środowiskowego może być stosowany w dowolnej branży.

Norma ISO 14001 zawiera wszelkie wytyczne pozwalające na zbudowanie skutecznego systemu zarządzania środowiskowego, sprawnego zarówno w sektorze usług, jak i sektorze produkcyjnym, na każdym etapie łańcucha. Głównymi elementami wyróżnionymi w standardzie są kwestie konieczności stworzenia wewnętrznej polityki środowiskowej, prawidłowego planowania działań i przewidywania ich wpływu na środowisko, wdrażania wydajnego systemu zarządzania środowiskiem i działania na jego bazie w każdym obszarze działania, a także sprawdzania jego skuteczności i wprowadzania działań korygujących na bieżąco, w zgodzie z zasadą PDCA.

Norma wymaga od organizacji by te identyfikowały wszystkie środowiskowe wpływy własnej działalności i wywoływane przez podejmowane działania zmiany, tak by na ich podstawie możliwe było wdrożenie działań usprawniających wszystkie parametry procesów. Norma ISO 14001 pozwala na określenie celów środowiskowych i osiąganie ich z zamierzonym efektem poprzez pro-aktywne zarządzanie polityką środowiskową firmy.

ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego w oparciu o światowe standardy

Norma ISO 14001 opiera się na dwóch głównych ideach: ciągłym doskonaleniu działań w oparciu o wyniki i analizę luk oraz bezproblemowej zgodności z wymogami prawnymi poprzez stosowanie się do zasad obowiązujących w normie. Dla przedsiębiorców szczególnie istotną powinna być właśnie ostatnia kwestia – wymogi prawne są dość często aktualizowane i zaostrzane, a nadążenie za zmianami może okazać się niezwykle trudne. Stosując system zarządzania środowiskowego oparty o ISO 14001 przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że ich organizacja wynosi się ponad to, co jest od niej wymagane w kontekście polityki środowiskowej i tym samym automatycznie spełnia wszystkie wymogi prawne obowiązujące ją na daną chwilę. Jednocześnie, ISO 14001 jest normą międzynarodową, uznaną przez rynki na całym świecie. Dzięki temu firmy stosujące się do standardu mają pewność, że ubiegając się o klientów międzynarodowych nie odbiegają w swoich działaniach od najlepszych przedstawicieli rynków zagranicznych.

Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego – dlaczego warto?

Certyfikacja ISO 14401:2015 to najlepszy dowód na to, że firma podchodzi poważnie do kwestii środowiskowych i problemów, jakie przemysł generuje właśnie w tym aspekcie. Najlepsze praktyki ujęte w wymogach normy pozwalają na stworzenie przejrzystej i praktycznej polityki środowiskowej opartej o realne cele i plany, ciągłe doskonalenie procesów i nadzwyczajne przywiązanie wagi do kwestii zagrożeń i ryzyka. Certyfikacja ISO 14001 to szansa na polepszenie własnej pozycji na rynku, ale też wprowadzenie wewnętrznych zmian prowadzących do lepszego zorientowania w kwestiach środowiskowych każdego pojedynczego pracownika firmy. Będąc firmą działającą aktywnie na rzecz środowiska masz pewność, że rynek i klienci wykażą się zaufaniem do twoich produktów i usług.

Pozyskanie certyfikatu ISO 14001 nie należy do zadań prostych i zwykle wymaga nawet kilku lat zaangażowania w proces wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Jego uzyskanie jest dziś jednak jedną z podstawowych czynności pozwalających na wejście na rynek międzynarodowy, przez co sama norma ISO 14001 zyskuje coraz większą popularność i zainteresowanie wśród przedstawicieli każdej branży współczesnego rynku.