ESG (Environmental, Social, and Governance) to skrót, który odnosi się do trzech kluczowych obszarów, stanowiących podstawę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania firmą. Każdy z tych obszarów ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i wpływa zarówno na jego wizerunek, jak i na jego relacje z interesariuszami.

Environmental (Środowiskowy)

Aspekt środowiskowy ESG odnosi się do działań podejmowanych przez firmę w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Obejmuje to wszystkie działania mające na celu ochronę ekosystemów, zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Firmy starają się coraz częściej redukować swoje odciski węglowe, wprowadzać zielone technologie oraz promować efektywne wykorzystanie energii i surowców.

Social (Społeczny)

Aspekt społeczny ESG dotyczy relacji między firmą a społecznością oraz pracownikami. Skupia się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem i warunkami pracy, równością płci, różnorodnością i inkluzją, zaangażowaniem społecznym oraz prawami człowieka. Firmy coraz częściej angażują się w działania społeczne, wspierają lokalne społeczności, inicjują programy wolontariatu i edukacyjne, oraz promują różnorodność i równość w miejscu pracy.

Governance (Zarządczy)

Aspekt zarządczy ESG skupia się na sposobie zarządzania firmą oraz na jej strukturze zarządzania i procesach decyzyjnych. Obejmuje to kwestie takie jak przejrzystość w działaniu, odpowiedzialność zarządu, zapobieganie konfliktom interesów oraz etyczne normy i wartości. Firmy starają się wzmocnić swoje zasady korporacyjne, promować uczciwość i przejrzystość w działaniu, oraz zapewnić skuteczne mechanizmy nadzoru i kontroli.

Czym jest raport ESG?

Raport ESG jest dokumentem prezentującym wyniki i działania podejmowane przez firmę w obszarach środowiskowym, społecznym i zarządczym. Jest to narzędzie służące do monitorowania, raportowania i oceny działań firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Na czym polega?

Raport ESG zawiera szeroki zakres informacji na temat działań podejmowanych przez firmę w obszarach ESG oraz ich wpływu na działalność przedsiębiorstwa i jego interesariuszy. Obejmuje on dane liczbowe, wskaźniki, cele, strategie oraz opis działań podejmowanych w poszczególnych obszarach ESG.

W jakim celu się go tworzy?

Raport ESG tworzy się w celu zapewnienia przejrzystości, odpowiedzialności i wiarygodności działalności firmy w obszarach środowiskowym, społecznym i zarządczym. Jest to również narzędzie służące do komunikacji z interesariuszami i budowania zaufania do marki.

Jakie przepisy to regulują?

Nie istnieją jednolite przepisy regulujące raportowanie ESG, jednak wiele krajów wprowadza coraz bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące raportowania zgodnie z zasadami ESG. Ponadto, istnieją międzynarodowe standardy, takie jak Wytyczne GRI (Global Reporting Initiative) czy TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), które stanowią wytyczne dla firm w zakresie raportowania ESG.

biznes

Kto powinien go sporządzać i co powinien zawierać?

Raport ESG powinien być sporządzany przez każdą firmę, która dąży do zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Powinien zawierać informacje na temat strategii ESG, cele, wyniki, działania podejmowane w obszarach środowiskowym, społecznym i zarządczym, a także wskaźniki mierzące efektywność tych działań.

Co podlega weryfikacji?

Weryfikacja raportu ESG polega na ocenie jego zgodności z przyjętymi standardami i wytycznymi, wiarygodności danych oraz prawdziwości przedstawionych informacji. Weryfikacja może być przeprowadzana przez niezależne podmioty, audytorów lub specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju.

Jakie korzyści wynikają dla firmy z raportowania ESG?

Raportowanie ESG przynosi szereg korzyści dla firm, w tym:

  • Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności działań firmy.
  • Budowanie zaufania i lojalności klientów oraz inwestorów.
  • Zwiększenie atrakcyjności dla inwestorów ESG oraz funduszy zrównoważonych.
  • Poprawa wizerunku marki i pozycji na rynku.

Jak przekłada się to na pozycję na rynku firmy?

Raportowanie ESG może przyczynić się do poprawy pozycji firmy na rynku poprzez budowanie reputacji jako społecznie odpowiedzialnego i zrównoważonego przedsiębiorstwa. Firmy, które skutecznie wdrażają zasady ESG, mogą zyskać przewagę konkurencyjną i zwiększyć swoją wartość rynkową. Dodatkowo, coraz więcej inwestorów uwzględnia kryteria ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, co może wpłynąć na ocenę wartości firmy na rynku kapitałowym.