Działalność człowieka bez wątpienia ma ogromny wpływ na środowisko i niestety często jest to negatywne działanie. W szczególności duże szkody wyrządzają tutaj różnego rodzaju zanieczyszczenia emitowane przez podmioty produkujące energię. Z tego też względu w Unii Europejskiej jednym z priorytetowych tematów jest obecnie ochrona środowiska i skuteczne minimalizowanie zużycia energii poprzez bardziej efektywne jej wykorzystywanie. 

Chcąc mieć kontrolę nad tym czy poszczególne podmioty stosują się do tych założeń, konieczne jest kontrolowanie ich działania w zakresie korzystania z energii. W tym celu przeprowadza się tzw. audyty efektywności energetycznej, które pozwalają dokładnie przeanalizować i ocenić efektywność realizowanych lub planowanych inwestycji, których celem jest zwiększenie tego parametru dla danego podmiotu. 

Warto więc wiedzieć czym jest dokładnie audyt efektywności energetycznej, jak wygląda jego realizacją, kto musi przeprowadzić taki audyt, czy audyt efektywności energetycznej budynku powinien być realizowany regularnie oraz jak często powinno mieć to miejsce.

Jak wygląda audyt efektywności energetycznej budynku?

Audyt efektywności energetycznej to specjalne badanie, którego celem jest dokładne przeanalizowanie wykorzystania energii przez dany podmiot oraz weryfikację tego, czy korzysta on z tej energii w efektywny sposób. Audyt efektywności energetycznej przeprowadzany jest zawsze przez ekspertów z zewnętrznych firm, które posiadają odpowiednie pozwolenia i certyfikaty niezbędne do legalnego realizowania tego typu usług. 

Zazwyczaj audyt efektywności energetycznej składa się z kilku etapów, które finalne prowadzą do uzyskania raportu z audytu. Etapami tymi są:

  • Nawiązanie współpracy z zewnętrzną firmą, która zajmie się realizacją audytu.
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt z audytorami.
  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji m.in. dokumentów z informacjami o wykorzystywanych instalacjach i urządzeniach, dokumenty informujące o przeznaczeniu różnych budynków firmowych oraz specyfice pracy przedsiębiorstwa, oraz faktury za paliwo energetyczne i media.
  • Wizja lokalna, podczas której specjaliści sprawdzają wszelkie budynki oraz przyglądają się działaniu instalacji elektrycznych, grzewczych i chłodniczych, które się w nich znajdują. 
  • Analiza dotycząca efektywności energetycznej.
  • Stworzenie raportu, który zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące efektywności energetycznej danego budynku i podmiotu.

Czas realizacji tego typu audytu może być bardzo różny w zależności od danego przypadku. Zazwyczaj jest to jednak od kilku dni do nawet kilku lub kilkunastu tygodni. 

budynek

Kto musi przeprowadzić audyt efektywności energetycznej budynku?

Audyt efektywności energetycznej nie jest obowiązkowy, jednak jest on wymagany w przypadku gdy:

  • przedsiębiorstwo realizuje przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną, za które chce uzyskać białe certyfikaty,
  • przedsiębiorstwo chce uzyskać dofinansowanie, do realizacji inwestycji poprawiających efektywność energetyczną.

W tych dwóch przypadkach przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej jest niezbędne, ponieważ stanowi uzasadnienie wielkości oszczędności energetycznej przewidywanej w wyniku realizacji danego przedsięwzięcia. Ponadto jeśli dany przedsiębiorca posiada już biały certyfikat i zrealizował daną inwestycję, to jest on również zobligowany do przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej w celu potwierdzenia tego, że deklarowana oszczędność energii została osiągnięta. 

Czy audyt efektywności energetycznej budynku musi być przeprowadzany regularnie z określoną częstotliwością? Jak często należy realizować tego typu audyt?

Audyt efektywności energetycznej nie jest obowiązkowy i stosowany jest wyłącznie wtedy, gdy dany podmiot planuje jakąś inwestycję, której celem jest zwiększenie efektywności energetycznej prowadzonej działalności np. w celu uzyskania białego certyfikatu. 

Sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku audytu energetycznego np. budynku. Tego typu audyt jest już obowiązkowy i musi być realizowany regularnie. Według obowiązującego prawa, a dokładniej zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej, która nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców, małego i średniego przedsiębiorcy obowiązek przeprowadzenia co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa lub zlecania jego przeprowadzenia. Obowiązek ten odnosi się do tych przedsiębiorstw, które w dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniały powyżej 250 osób lub generowały obrót powyżej kwoty 50 mln zł. 

Audyt energetyczny nie jest bezpośrednio powiązany z systemem białych certyfikatów, ale może być pomocny w celu ich uzyskania.