Każdy przedsiębiorca zatrudniający w swojej firmie ludzi jest zobowiązany do wdrożenia systemów zarządzania i polityki BHP. Do jego podstawowych zadań jest przygotowanie bezpiecznego środowiska pracy, który będzie sprzyjał wykonywaniu obowiązków przez pracownika. 

Polityka BHP to przede wszystkim określenie wszystkich najważniejszych kroków i celów w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Należy przy tym pamiętać, że każda polityka BHP powinna spełniać określone wymagania i normy, uregulowane m.in. w międzynarodowej normie ISO 45001. 

Kto zatem powinien wdrożyć politykę BHP w miejscu pracy i w jaki sposób ją przygotować? Jakie są wymagania normy ISO 45001

Polityka BHP w firmie – co należy o niej wiedzieć? 

Polityka BHP w przedsiębiorstwie to nic innego jak deklaracja, która pozwala na podjęcie długoterminowych kroków związanych z bezpieczeństwem pracowników w miejscu pracy. W polityce BHP powinny znaleźć się wszystkie obszary BHP, które wymagają ostrożności, a także wszystkie kwestie związane z realizacją zawartych w dokumencie informacji. 

Podstawowym założeniem polityki BHP jest zapobieganie wypadkom mogącym powstać w momencie wykonywania pracy przez osoby zatrudnione. Oprócz tego istotne jest zmniejszenie ryzyka powstawania chorób zawodowych, które w późniejszych latach mogą znacznie przyczynić się do spadku komfortu życia pracowników. 

Tworząc politykę BHP warto pamiętać o tym, że powinna ona spełniać wszystkie wymagania dotyczące konkretnego przedsiębiorstwa, jak i postanowień prawnych. Dlatego tak ważne jest opracowanie polityki BHP zgodnej z międzynarodową normą ISO 45001. 

Czym jest norma ISO 45001? 

Standard najnowszej wersji normy ISO 45001 z 2018 roku określa wszelkiego rodzaju wymagania związane z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W dokumencie zostały również zawarte najważniejsze wytyczne związane z wykorzystaniem standardu w trakcie opracowywania polityki BHP danej organizacji. Warto zaznaczyć, że norma ISO 45001 zastąpiła obowiązującą do tej pory normę OHSAS 18001. Jednakże wymagania i podstawowe zasady ISO 45001 są niezwykle podobne do tych, które zostały opracowane we wcześniejszych dokumentach. Zaletą tego rozwiązania jest nie tylko spójniejsza polityka BHP, ale także lepsza integracja z innymi systemami zarządzania – m.in. ISO 9001.

Co powinna zawierać polityka BHP? 

Kwestie związane z tym, jak powinna zostać opracowana polityka BHP w organizacji są uregulowane prawnie. Jednak należy pamiętać, że w dokumencie bezwzględnie powinny znaleźć się takie informacje jak: 

  • dane dotyczące zapobiegania wypadkom przy pracy oraz czynników ryzyka przyczyniających się do powstania chorób zawodowych lub narażających pracowników na niebezpieczeństwo, 
  • określenie działań BHP zgodnych z wymaganiami prawnymi oraz dodatkowymi ustaleniami firmy, 
  • weryfikacja i analiza podejmowanych działań w celu wyłapania ewentualnych uchybień i nieustanne doskonalenie procedur zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy, 
  • prowadzenie szkoleń pracowniczych z zakresu BHP. 

Norma ISO 45001 a polityka BHP 

Certyfikacja normy ISO 45001 w organizacji jest istotnym krokiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Przygotowując przedsiębiorstwo do certyfikacji należy podjąć szereg działań, mających na celu ustalenie polityki i celi BHP, a jednocześnie opracować cały system zapobiegania wypadkom przy pracy. W zakresie obowiązków pracodawcy leży m.in. identyfikacja zagrożeń, nieustanna kontrola oraz ocena ryzyka niebezpieczeństwa na każdym stanowisku pracy. Oprócz tego polityka BHP zgodna ze standardem ISO 45001 wymaga podnoszenia kwalifikacji wszystkich pracowników, a także prowadzenia regularnych szkoleń z zakresu BHP i ich aktywizacja. 

Wdrożenie normy ISO 45001 do polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakładzie wpływają na: 

  • znaczne zmniejszenie liczby wypadków w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, co wpływa na spadek absencji i konieczność zatrudnienia nowego personelu, 
  • obniżenie kosztów prowadzenia działalności – w tym także kosztów związanych z opłacaniem składek zdrowotnych i ubezpieczeń, 
  • lepsza świadomość pracowników dotyczących zasad bezpieczeństwa, a także zachęcanie ich do pogłębiania swojej wiedzy dotyczącej BHP, 
  • możliwość zapobiegania i szybkiej reakcji na łamane przepisy BHP. 
  • większy prestiż organizacji poprzez regularną promocje i ulepszanie polityki BHP. 

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające osoby zobowiązane jest do opracowania polityki BHP i udostępnienia jej do zapoznania się pracowników. Warto przy tym uzyskać certyfikację ISO 45001 i wdrożyć ją w codzienne funkcjonowanie organizacji.