Norma ISO 14001 jest jednym z najbardziej powszechnych standardów międzynarodowych dotyczących zarządzania środowiskowego. Jest to system zarządzania, który pomaga firmom identyfikować, monitorować, kontrolować i redukować wpływ ich działalności na środowisko naturalne.

Czym się charakteryzuje certyfikacja ISO 14001?

ISO 14001 charakteryzuje się podejściem opartym na cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act), który umożliwia firmom ciągłe doskonalenie ich systemów zarządzania środowiskowego. Standard ten obejmuje szeroki zakres działań, które mają na celu minimalizację negatywnego wpływu firmy na środowisko, włączając w to aspekty takie jak zużycie energii, emisję gazów cieplarnianych, gospodarka wodna i odpadowa, oraz ochrona bioróżnorodności.

Norma ISO 14001 dotyczy wszystkich rodzajów organizacji, niezależnie od ich wielkości, sektora działalności czy lokalizacji geograficznej. Przede wszystkim skierowana jest do firm, które chcą świadomie zarządzać swoim wpływem na środowisko oraz dążyć do ciągłego doskonalenia w tym zakresie.

korporacja

Jakie wymagania stawia przed firmami?

ISO 14001 stawia przed firmami szereg wymagań, które obejmują m.in.:

 • Opracowanie polityki środowiskowej i określenie celów środowiskowych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Identyfikację aspektów środowiskowych wynikających z działalności firmy oraz ocenę ich wpływu na środowisko.
 • Wdrożenie planów działania mających na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.
 • Zapewnienie odpowiednich zasobów, szkoleń i środków technicznych do realizacji polityki i celów środowiskowych.
 • Regularne monitorowanie, pomiar i ocenę skuteczności działań podejmowanych w ramach systemu zarządzania środowiskowego.

Jak uzyskać certyfikację ISO 14001?

Aby uzyskać certyfikat zgodności z normą ISO 14001, firma musi przejść proces certyfikacji, który obejmuje kilka głównych etapów:

 1. Przygotowanie: Firma musi przygotować się do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami ISO 14001.
 2. Wdrożenie: Następnie firma musi wdrożyć system zarządzania środowiskowego i zacząć jego funkcjonowanie.
 3. Audyt wstępny: Organizacja przeprowadza wstępny audyt wewnętrzny, aby ocenić, czy wszystkie wymagania normy są spełnione.
 4. Certyfikacja: Firma zatrudnia zewnętrzną firmę certyfikującą, która przeprowadza audyt certyfikacyjny i decyduje o przyznaniu certyfikatu zgodności z ISO 14001.

Jak przebiega audyt do certyfikacji ISO 14001?

Audyt certyfikacyjny obejmuje ocenę wszystkich aspektów systemu zarządzania środowiskowego firmy pod kątem zgodności z wymaganiami normy ISO 14001. Podlegają mu m.in.:

 • Polityka środowiskowa i cele środowiskowe firmy.
 • Procedury i instrukcje dotyczące zarządzania środowiskowego.
 • Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego.
 • Praktyki środowiskowe w firmie, w tym identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych, plany działania, zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i mierzenie wyników.

Jak przygotować swoją firmę do audytu do certyfikacji ISO 14001?

Przygotowanie firmy do audytu certyfikacyjnego wymaga zorganizowanego podejścia i zaangażowania wszystkich pracowników. Kilka kroków, które można podjąć w tym celu, to:

 • Szkolenie pracowników: Organizowanie szkoleń 14001:2015 oraz procedur i praktyk środowiskowych obowiązujących w firmie.
 • Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego: Zapewnienie, że wszystkie wymagania normy ISO 14001 są spełnione i system działa skutecznie przed przystąpieniem do audytu.
 • Przeprowadzenie wewnętrznych audytów: Regularne przeprowadzanie audytów wewnętrznych w celu oceny skuteczności systemu zarządzania środowiskowego i identyfikacji obszarów do poprawy.

Jakie są korzyści z uzyskania certyfikacji ISO 14001?

Uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO 14001 może przynieść firmie wiele korzyści, w tym:

 • Poprawa wizerunku firmy: Certyfikacja świadczy o zaangażowaniu firmy w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów, inwestorów i społeczności lokalnej.
 • Zwiększenie efektywności działania: Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego może pomóc firmie w identyfikacji i wyeliminowaniu marnotrawstwa zasobów oraz redukcji kosztów operacyjnych.
 • Spełnienie wymagań klientów i rynku: Coraz więcej klientów wymaga, aby ich dostawcy posiadali certyfikat zgodności z ISO 14001, co może otworzyć nowe możliwości biznesowe dla firmy.
 • Zmniejszenie ryzyka prawno-finansowego: Posiadanie certyfikatu ISO 14001 może pomóc firmie w spełnieniu wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz zminimalizować ryzyko kar finansowych za naruszenia przepisów.
 • Poprawa wydajności i innowacyjności: Proces wdrażania systemu zarządzania środowiskowego może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników, poprawy komunikacji wewnątrz firmy oraz stymulowania innowacji i ciągłego doskonalenia.