Rzeczoznawca budowlany jest osobą pełniącą samodzielną funkcję w budownictwie, która polega na wykonywaniu ekspertyz i opinii technicznych.

Kiedy powstał zawód rzeczoznawcy budowlanego i czy jest on dochodowy?

Zawód ten pierwszy raz pojawił się w ustawie Prawo Budowlane z roku 1994. Funkcja została stworzona, ponieważ w latach 90 ubiegłego wieku miał miejsce dynamiczny proces inwestycyjny, który obejmował przygotowanie i realizację inwestycji oraz utrzymanie w należytym stanie obiektów o wiele większym, niż było to dotychczas, skomplikowaniu technicznym. Głównym zadaniem rzeczoznawców było przeprowadzanie ekspertyz budowlanych, wydawanie opinii w zakresie oceny technicznej stanu budynku, jak i wykonywanie robót budowlanych, które miały prowadzić do wdrożenia odpowiednich rozwiązań projektowych czy podejmowanie decyzji gospodarczych i administracyjnych. Widać, że od samego początku istnienia tego zawodu, na rzeczoznawcach budowlanych spoczywała naprawdę ogromna odpowiedzialność. Stanowisko to było prestiżowe, ponieważ rzeczoznawcami zostawały tylko osoby “wybrane”. 

Z upływem lat pojawiło się kilka nowelizacji ustawy z roku 1974, które m.in. doprecyzowały kwestię powoływania rzeczoznawców budowlanych, jak i uściśliły zakres kompetencji osób, które posiadają tytuł. Aktualnie zawód rzeczoznawcy budowlanego można śmiało zaliczyć do jednego z bardziej dochodowych – z raportu portalu wynagrodzenia.pl wynika, że mediana miesięcznych zarobków na tym stanowisku wynosi 6520 zł brutto. “Budujący” jest również to, że co drugi rzeczoznawca otrzymują pensję od 5090 zł do 8760 zł. Około 25% osób posiadających ten tytuł zarabia powyżej 8760 zł. Według danych 25% rzeczoznawców zarabia jednak poniżej 5090 zł brutto, lecz nadal jest to wysoka kwota, patrząc przez pryzmat minimalnej krajowej w Polsce.

ekspertyza budowlana a kompetencje rzeczoznawcy

Czy wykształcenie (techniczne?) wystarczy do tego, aby zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Do tego, aby móc uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego, należy spełnić wiele wymogów, które regulowane są przez polskie prawo. Rzeczoznawców budowlanych powołuje PIIB, czyli Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Procedura nadawania tytułów jest prowadzona według regulaminu postępowania kwalifikacyjnego, w którym ujęty jest zbiór przepisów m.in. z ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa; ustawy o opłacie skarbowej, regulaminów Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jak i Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Osoba, która chce zostać rzeczoznawcą budowlanym bezwzględnie musi: w pełni korzystać z praw publicznych; posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta lub inżyniera architekta; dysponować uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń; mieć na swoim koncie znaczący dorobek praktyczny, w tym odbyte minimum 10 lat praktyki zawodowej w zakresie objętym rzeczoznawstwem; być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Jeśli kandydat spełnia te warunki, wówczas musi ubiegać się o decyzję nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Kandydat na rzeczoznawcę ma obowiązek złożyć podanie do odpowiedniego organu – w tym przypadku do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która rozpatruje i opiniuje wnioski. W następnym etapie kwalifikacji podanie trafia do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, gdzie ostatecznie już zostaje podjęta decyzja. Kandydat, który dostał pozytywną decyzję, musi zostać wpisany na listę rzeczoznawców budowlanych, która prowadzone jest przez Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Czy warto zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczne, ponieważ jest to bez wątpienia kwestia tylko indywidualna. Kandydaci na stanowisko rzeczoznawcy budowlanego to osoby, które interesują się architekturą bądź techniką i posiadają wieloletni staż w branży budowlanej. Dla takich osób zdobycie tytułu rzeczoznawcy budowlanego jest grą wartą świeczki. Każdego roku do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa spływają setki podań o uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego – ta liczba może świadczyć o tym, że naprawdę warto być rzeczoznawcą.