Audytorzy chcący pracować ze standardami ISO powinni działać w oparciu o najwyższe standardy jakości, odbywając niezbędne szkolenia i stale poszerzając swoje kwalifikacje w zakresie procesu audytowania i certyfikacji. Jednym z największych wyróżnień, jakie mogą zdobyć dla potwierdzenia swoich kompetencji jest rejestracja w IRCA (Międzynarodowym Rejestrze Certyfikowanych Audytorów). Szkolenia odbywające się pod patronatem IRCA są organizowane dla audytorów większości najważniejszych norm ISO i opartych na nich systemów zarządzania. Jakie uprawnienia ma kwalifikowany audytor rejestrowany w IRCA i jakie normy powinien znać?

Kim jest kwalifikowany audytor rejestrowany w IRCA?

CQI/IRCA jest największą na świecie jednostką certyfikującą kursy dla audytorów Systemów Zarządzania. Istniejąc na rynku od 1984 roku, IRCA wprowadza do zawodu audytorów zupełnie nowe standardy jakości i skuteczności pracy, tworząc i certyfikując szkolenia wymagające od audytorów pełnego zaangażowania, wiedzy i ciągłego rozwoju. IRCA zrzesza ponad 15 000 audytorów z całego świata, a także wykwalifikowanych trenerów zapewniających kandydatom na audytorów kwalifikowanych kompleksowy program szkoleń.

Wszystkie szkolenia zatwierdzone przez IRCA przeprowadzane są przez organizacje szkoleniowe, które wcześniej uzyskały kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do nauczania pod patronatem IRCA. Aby kandydat na audytora kwalifikowanego mógł uzyskać wpis do Międzynarodowego Rejestru Certyfikowanych Audytorów, jego szkolenie musi odbyć się w jednej z 90 organizacji szkoleniowych na świecie posiadających powyższe uprawnienia – w Polsce szkolenia takie oferuje Bureau Veritas. Audytor kwalifikowany, po ukończeniu stosownego szkolenia w kierunku konkretnej normy dla systemów zarządzania zyskuje tytuł Audytora Certyfikowanego IRCA uznawany globalnie, a także pełne wsparcie organizacji dbającej o rozwój audytorów jako specjalistów swojej dziedzinie. Decydując się na certyfikację można zyskać więc wiele, zarówno z kontekście wiedzy i doświadczenia zawodowego, jak i konkurencyjności na rynku pracy.

Szkolenia ISO 14001:2015

Norma ISO 14001:2015 – szkolenie dla audytorów kwalifikowanych

Szkolenia pod patronatem IRCA przeprowadzane są dla audytorów specjalizujących się w różnorodnych normach ISO dotyczących systemów zarządzania, w tym także audytorów ISO 14001:2015.

Norma skupia się na wymaganiach dla systemów zarządzania środowiskowego, umożliwiających organizacjom sformułowanie własnej polityki środowiskowej i podjęcie aktywnych działań w celu minimalizacji negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko.

Wdrożenie normy w organizacji, przygotowanie na jej podstawie sprawnego systemu zarządzania środowiskowego oraz uzyskanie certyfikatu ISO 14001:2015 to działania, na które decyduje się coraz więcej dużych przedsiębiorstw i organizacji. Rola audytora wewnętrznego jest w tym procesie ogromna, dlatego ważne jest by każdy pełniący tą funkcję w swojej firmie był w pełni przygotowany w zakresie znajomości i egzekwowania wymogów normy.

Wśród najważniejszych wymagań ISO 14001:2015 należy wymienić przede wszystkim potrzebę opracowania i wdrożenia Polityki Środowiskowej, opracowania procedury identyfikacji aspektów środowiskowych w swojej działalności oraz przygotowania systemu ich monitorowania, a także ustalenia celów i zadań w zakresie ochrony środowiska i działania na rzecz środowiska, zgodnie z wdrożoną polityką środowiskową.

Rola audytora w firmie będzie sprowadzała się do bieżącego identyfikowania luk i błędów w wydajności działań organizacji, w tym weryfikowania niezgodności z założeniami normy ISO 14001, poprzez przeprowadzanie audytów wewnętrznych i opracowywanie na ich podstawie raportów podsumowujących w celu dalszego rozwoju i poprawy funkcjonowania organizacji.

Znaczenie normy ISO 14001:2015 dla audytora kwalifikowanego

Zważając na powyższe wymagania i zadania stojące przed audytorami ISO 14001, kompleksowa znajomość zapisów normy ISO 14001:2015, zmian jakie wprowadziła ostatnia aktualizacja, wymogów dla firm z różnych sektorów wymagających stosowania założeń normy oraz aspektów związanych z prawidłowym wdrożeniem i stosowaniem ISO 14001 będzie kluczowa.

Bureau-VeritasAudytor kwalifikowany jest ekspertem w swojej dziedzinie. Po ukończeniu szkolenia ISO 14001:2015 pod patronatem IRCA dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do przygotowania organizacji w zakresie wymagań normy dla systemów zarządzania środowiskiem, a także do weryfikowania jej działań i wprowadzonych rozwiązań pod kątem zgodności z normą. Z perspektywy szans znalezienia zatrudnienia i pełnienia funkcji wiodącego audytora ISO 14001:2015, audytorzy kwalifikowani posiadający certyfikat IRCA mają ogromną przewagę nad konkurencją.