W sytuacji, kiedy jest to konieczne każdemu dziecku przysługują alimenty. Rodzic jest prawnie zobowiązany do zapewnienia dziecku utrzymania do czasu uzyskania przez dziecko samodzielność. Nie jest jednoznaczne z osiągnięciem pełnoletniości. Dorosły potomek może się nadal uczyć, lub po skończonej edukacji nie może znaleźć pracy z określonych powodów.

Prawo dokładnie określa, kiedy alimenty przysługują, na jaki okres i w jakiej wysokości.

Przepisy określają też, kiedy rodzice są zwolnienia z obowiązku alimentacyjnego.

Kiedy przysługują alimenty?

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka wynika z zasady o równej stopie życiowej dziecka i rodziców. W myśl tej zasady rodzice powinni dzielić się z dziećmi nawet niskimi dochodami. Rodzice są zwolnieni z tego obowiązku wyłącznie, gdy są zupełnie pozbawieni dochodów.

Alimenty przysługują dziecku od narodzin aż do uzyskania pełnej samodzielności. Chodzi tu o zdobycie kwalifikacji zawodowych i rozpoczęcie pracy pozwalającej na samodzielne utrzymanie.

Jeśli pełnoletnie dziecko nadal się uczy, obowiązek alimentacyjny jest nadal wiążący.

Nie wygasa nawet, gdy:

  • Pełnoletnie dziecko jest niezdolne do podjęcia pracy z powodu choroby, alkoholizmu, narkomanii,
  • Osoba, której przysługują alimenty, mimo posiadania kwalifikacji nie może zdobyć pracy, musi jednak wykazać, że nie ma środków do życia,
  • Dziecko w wyniku niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej nie jest zdolne do samodzielnego utrzymania. W tym wypadku obowiązek alimentacyjny nigdy nie wygasa.

Kiedy alimenty nie przysługują lub obowiązek ich płacenia ustaje?

Jeśli pełnoletnie dziecko jest już gotowe do podjęcia pracy, ale nie stara się jej znaleźć i podjąć, obowiązek alimentacyjny wygasa. Rodzice nie muszą ponosić kosztów utrzymania. Podobnie ma się sprawa, kiedy dziecko studiuje i zaniedbuje naukę, z własnej winy nie zdaje egzaminów, powtarza lata.

Kolejne przypadki, kiedy obowiązek uiszczania alimentów przestaje być prawomocny:

  • gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania,
  • gdy dziecko może zaspokoić swoje potrzeby z pobieranej renty rodzinnej (na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym), z dochodów uzyskiwanych z majątku rodzeństwa, z którym się wychowuje,
  • z pobieranego stypendium,
  • z uzyskiwanych zarobków, w wysokości kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców.

Wszystko zależy od konkretnej sytuacji

Obowiązek alimentacyjna to przepis pozwalający na zapewnienie dzieciom utrzymania w przypadku, gdy rodzice nie są w związku. Obowiązuje do momentu uzyskania przez dziecko samodzielności, czyli posiadania dochodów pozwalających na utrzymanie się. Alimenty przysługują w ściśle określonych przypadkach, wszystko regulują odpowiednie przepisy. Występują też sytuacje, w których nie zostaną przyznane lub też obowiązek ich płacenia wygaśnie. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej znajdzie się dziecko, w każdej chodzi to by miało środki do życia.

Więcej o przyznawaniu alimentów dowiesz się na stronie http://www.kancelaria-prawnicy.pl/alimenty.html. Wykorzystaj wiedzę specjalistów aby wnieść własną sprawą o alimenty.