Każdy obiekt budowlany oddany do eksploatacji wymaga okresowych przeglądów pod względem stanu technicznego. Celem ich jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i stwierdzenie wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Wszelkie zalecenia pojawiające się po takich kompleksowych przeglądach powinny być realizowane zgodnie z przepisami i oczekiwaniami mieszkańców.

Czym jest przegląd techniczny budynku?

Przegląd techniczny budynku służy kontroli i ocenie, czy właściciel lub zarządca obiektu przestrzega przepisów prawa budowlanego, bowiem jego obowiązkiem jest utrzymywanie nieruchomości w odpowiednim stanie nie tylko estetycznym, ale również technicznym oraz przydatności do użytkowania. Zapewne dla właścicieli są one niemile widzianym obowiązkiem, to jednak dzięki nim można uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, włącznie z katastrofami budowlanymi. Wykrycie nieprawidłowości w instalacji gazowej, czy konstrukcji budynku pozwala ochronić zdrowie i życie mieszkańców, ponieważ wszelkie usterki mogą być bardzo niebezpieczne.

Kiedy wykonuje się kontrole techniczne budynków?

Prawo budowlane określa w ustawie z 7 lipca 1994 roku w rozdziale 6 szczegółowe zasady przeprowadzania przeglądów technicznych wraz z ich terminami oraz obowiązkową dokumentacją wymaganą po takiej kontroli.Warunki techniczne, jakie powinny spełniać budynki określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Kontrole techniczne dotyczą przede wszystkim domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym wieżowców i bloków, również obiektów użyteczności publicznej, takich jak urzędy, placówki służby zdrowia, szkoły, przedszkola, budynki handlowe, usługowe i przemysłowe. Według przepisów obowiązkowych przeglądów technicznych należy dokonywać raz na pół roku w budynkach o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych oraz w takich, gdzie powierzchnia dachu przekracza 1000 metrów kwadratowych. Raz na rok dokonuje się tak zwanego rocznego przeglądu budynku, również w dłuższym odstępie czasowym, bo aż pięcioletnim. Poza tym powinno się przeprowadzać doraźne kontrole w przypadku wystąpienia jakichkolwiek powodów do podjęcia takich działań. Mogą to być czynniki zewnętrzne związane z działaniem sił natury, wstrząsy sejsmiczne, intensywne opady, wyładowania atmosferyczne, wiatry, osuwiska ziemi, pożary, powodzie, które mogły się przyczynić do naruszenia konstrukcji budynku i z tego powodu zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców, bezpieczeństwu mienia oraz środowisku. Doraźne przeglądy techniczne powinny odbywać się również po każdej kontroli w celu stwierdzenia, czy zalecenia wydane w raporcie przez Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Najwyższą Izbę Kontroli zostały zrealizowane. Wszystkie przeglądy zarówno te roczne, pięcioletnie muszą być przeprowadzane przez osoby posiadające do tego odpowiednie uprawnienia. W innym przypadku są po prostu nieważne.

Przegląd budowlany

Jak przebiega kontrola techniczna budynku?

W trakcie rocznej kontroli sprawdzeniu podlegają między innymi elementy szczególnie narażone na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych, na przykład opadów deszczu, śniegu, wiatrów oraz te, które mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu z powodu użytkowania budynku. Sprawdza się także instalacje oraz urządzenia, które służą ochronie środowiska, a także instalacje gazowe, przewody kominowe, dymowe i spalinowe, oraz wentylacyjne. Co pół roku kontroluje się również budynki o powierzchni 2000 metrów kwadratowych i takie, których powierzchnia dachu przekracza 1000 metrów kwadratowych. Natomiast co pięć lat kontroluje się kompleksowo wszystkie elementy budynku pod względem technicznym, a także przydatności do użytkowania, przede wszystkim elementy konstrukcyjne w postaci ścian nośnych, stropów, dachu, schodów wewnętrznych i na zewnątrz nieruchomości, nadproży i wieńców, również elementy techniczne, na przykład okna, drzwi, rynny, elewację, kominy oraz wszystkie instalacje. Ocenie podlega także strona estetyczna budynku i ogrodzenie.

Jakie informacje zawiera raport z przeglądu technicznego budynku?

Raport sporządzony po kontroli technicznej budynku zawiera opis wykrytych uszkodzeń i usterek  oraz nieprawidłowości wraz z zaleceniami zobowiązującymi właściciela do dokonania niezbędnych napraw i remontów. Kontroler wyznacza również terminy realizacji zaleceń, aby przy kolejnej wizycie je zweryfikować.

Przegląd techniczny budynku służy zapewnieniu bezpieczeństwa jego mieszkańcom.