Osoby bezrobotne poszukujące pracy i będące zarejestrowane w Urzędzie Pracy mają możliwość skorzystania z nieodpłatnych kursów oraz szkoleń podnoszących ich kwalifikacje, a co za tym idzie dające możliwość szybszego znalezienia wymarzonego zatrudnienia. Ta grupa osób jest szczególnie narażona na brak pracy zawodowej, najczęściej ze względu na krótkie doświadczenie w pracy, stosunkowo niski wiek oraz słabe wykształcenie. Aby pomóc osobom ubiegającym się o pracę pojawiła się możliwość skorzystania z dofinansowania do studiów, uzyskania dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej oraz skorzystania z licznych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje w zawodzie.

Warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez bezrobotnych

Każda osoba bezrobotna ma prawo ubiegać się o dofinansowanie do studiów podyplomowych do wysokości nawet 100% całkowitych kosztów, jednakże nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia zwykłego pracownika. Powiatowe Urzędy Pracy organizują liczne szkolenia oraz zajmują się także ich finansowaniem z funduszu pracy dla bezrobotnych. Tego typu działania pozwalają na podnoszenie ich kwalifikacji, nawet tych będących w trudnej sytuacji materialnej. Osoby, które korzystają z tego typu rozwiązań to najczęściej osoby bez kwalifikacji zawodowych, wymagające uzupełniania swojej wiedzy, osoby, które utraciły zdolność do wykonywania danego zawodu oraz braku umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy.

O szkolenia i kursy może ubiegać się zarówno osoba bezrobotna jak i poszukująca pracy pozostająca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudniona u danego pracodawcy, wobec którego ogłoszona została upadłość lub otrzymująca jakiekolwiek świadczenia socjalne.

Szkolenia organizowane są zarówno w formie grupowej jak i indywidualnej. Zainteresowani zazwyczaj po uzupełnieniu podstawowych informacji są kierowani w takie miejsca, gdzie będą mogli nabyć nową wiedzę oraz doświadczenie zawodowe.

Finansowanie egzaminów zawodowych osób bezrobotnych

UP daje także możliwość finansowania niemalże całkowitych kosztów jakie należy ponieść na kształcenie zawodowe. Starosta, na wniosek bezrobotnego może finansować je ze środków Funduszu Pracy, jeżeli tylko nie przekracza on wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Finansowane są wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskiwaniem uprawnień zawodowych, tytułów, dyplomów oraz zaświadczeń i licencji.

O dofinansowanie studiów podyplomowych może starać się bezrobotny oraz poszukujący pracy, który jest w okresie wypowiedzenia u obecnego pracodawcy, jego dotychczasowy zakład ogłosił upadłość lub osoba będąca w wieku ponad 45-ciu lat, prowadząca własną działalność gospodarczą.

Na co wpływa podnoszenie kwalifikacji przez bezrobotnych?

Osoby bezrobotne, które zdecydowały się na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych mają możliwość ponownego włączenia się w życie społeczne poprzez wykonywanie danej pracy, spełniającej jej oczekiwania. Największą popularnością cieszą się dofinansowania na studia podyplomowe, ale także kursy i szkolenia specjalistyczne. Grupa osób, która pozostaje bez pracy, lecz jest w wieku produkcyjnym może skorzystać z wielu form finansowania szkoleń podnoszących ich kwalifikacje w danym zawodzie. Warto zwrócić się w tym celu do Urzędu Pracy, ponieważ pomoże on w załatwieniu wszelkich formalności związanych z chęcią ubiegania się o udział w darmowych kursach i naukach.

Jakie kwalifikacje są obecnie pożądane na rynku pracy?

Obecnie najbardziej pożądaną grupą pracowników są służby porządkowe, których wciąż brakuje na drogach. Aby ubiegać się o takową posadę wystarczy ukończyć kurs przygotowujący do tego zawodu oraz odbyć praktyki. Warto także pamiętać, że na rynku rozchwytywani są także specjaliści z dziedziny IT, reklamy oraz administracji biurowej, która obecnie przeżywa swój renesans na rynku pracy. Dużą popularnością cieszą się także kursy programistów, po których ukończeniu można z łatwością znaleźć dobrze płatną pracę w zawodzie na wiele kolejnych lat.

Będąc osobą bezrobotną warto podjąć stanowcze kroki i udać się do Urzędu Pracy, składając wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych bądź kursów przygotowujących do wykonywania określonego zawodu. W ten sposób można nie tylko mieć swój wpływ na zmniejszenie się bezrobocia, ale także poprawę jakości życia i ponownego włączenia się w udział w społeczeństwie ludzi pracujących